سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی اما تنها قلب توست که میتواند تصمیم بگیرد چه کسی در زندگی تو باقی می ماند