سلام

فعلا فقط تشکر ميکنم از منصور عزيز که اينهم با مهربونی به من تمام اين مراتب را ياد ميده