ما که به دل عشق ترا کاشتيم

ماکه بسر شوق تو را داشتيم

بود اگر صحبت دوست داشتن

بيشتر از هر که. ترا داشتيم