ماله تو !!!

عشق ماله تو....نفرت ماله من....

زندگی ماله تو.....مرگ ماله من...

خوشحال بودن ماله تو.....غمگين بودن ماله من....

با هم بودن ماله تو....تنها بودن ماله من....

همه چی ماله تو.....ولی تو ماله من...!!!....