اين وبلاگو ببين . عکس مال اينجاست    

   اول بخند

سلام باوقار

سلام گل با غرور

سلام لطافت اشک آسمون

سلام پرستوی در وطن

سلام چکاوک خوش و خرم

منم از سرزمين بی وفايان

منم خنده بر لب

منم ستايشگر قوی زيبا

منم ای آفتاب مهربونی

منم ای غروب با وقار

منم ای نسيم خوش صبح

آره بابا منم . چرا نميشناسيم؟

بابا منم ..............

من درختی بودم ميوه هايم همه تو

ريشه هايم

تنه ام

هر چه بود

همه از  عشق تو بود

برگ سبزی هم اگر بود

دلم بود

کنارت روييد

************************************

   تو زندون رفاقت             دلم مونده پيشت

****************************************** 

خوش باش ای عشق خوش سودای ما

ای طبيب جمله علتهای مــــــــــــــــــــا

***************************************

فقط يادت باشه که خودت خواستی بری . منم ميگم به سلامت هومن عزيزم