وقتي چشمات ديگه اشكي براي ريختن نداشته با شه

وقتي ديگه قدرت فرياد زدنم نداشته باشي ......

وقتي ديگه هر چي دل تنگت خواسته باشه گفته باشي

 وقتي ديگه دفتر و قلم هم تنهات گذاشته با شن.

. وقتي از درون تمام وجودت يخ بزنه ...

. وقتي چشم از دنيا ببندي وآرزوي مرگ کنی


وقتي احساس مي كني ديگه هيچ كس تو رو درك نمي كنه

وقتي احساس كني تنها ترين تنهاي دنيا هستي

 ووقتی باد شمع نيمه سوخته اتاقتو خاموش كرد

چشمهايت را ببند و با تمام وجود از خدا بخواه كه صدات كنه

باغبان در را باز کن من مرد گلچین نیستم

من خودم گل دارم و محتاج

سلام .

روز مادر بر همه مادرهای عزیز و همسران مهربون مبارک

ممنونم از همه پیامهای  قشنگتون

۳۵۰ روز گذشتتتتتتتتتتت