سلام . به همه دوستای خوبم

نميدونم از کجا بگم از کجا شروع کنم.

ولی. ولی خدايی بعضی از ما ادما خيلی خوبيم

. بعضی ديگه هم يه کم يه جوريم

نميدونم چرا وقتی کسی برامون درد دل ميکنه .قضيه رو همون جوری که دوست داريم ميشنويم

امروز دلم ميخواد اينو بنويسم

کاش عاشق زمعشوق طلب جان ميکرد

                                تا که هر بی سرو پايی .نشود يارکسی

 راستی داريم به اول اذر نزديک ميشيم .......

تولد اتيش قشنگمه...............................

از دوستای جديدم هم ممنونم مخصوصا تو