هر چيزي خاک مي شود جز غرور

و هر چيزي به دنيا مي آيد جز عشق

يعني...

عشق يعني مستي و ديوانگي           عشق يعني با جهان بيگانگي

عشق يعني شب نخفتن تا سحر             عشق يعني سجده ها با چشم تر  

عشق يعني سر به دار آويختن          عشق يعني اشک حسرت ريختن

عشق يعني در جهان رسوا شدن        عشق يعني مست و بي پروا شدن

عشق يعني سوختن يا ساختن           عشق يعني زندگي را باختن

عشق يعني انتظار و انتظار              عشق يعني هر چه بيني عکس يار

عشق يعني ديده بر در دوختن            عشق يعني در فراقش سوختن

عشق يعني شعله بر خرمن زدن         عشق يعني رسم دل بر هم زدن

عشق يعني لحظه هاي التهاب            عشق يعني لحظه هاي ناب ناب

عشق يعني با پرستو پر زدن             عشق يعني آب بر آذر زدن

عشق يعني سوزني ، آه اشتباه            عشق يعني معني رنگ و کمان

عشق يعني شاعر دل سوخته              عشق يعني آتشي افروخته

عشق يعني با گلي گفتن سخن             عشق يعني خون لاله بر چمن

عشق يعني ديده بر در دوختن              عشق يعني در فراقش سوختن

عشق يعني يک تيمم ، يک نماز             عشق يعني عالمي راز و نياز

عشق يعني چون محمد پا به راه           عشق يعني همچو يوسف قعر چاه

عشق يعني بيستون کندن به دست          عشق يعني زاهد اما بت پرست

عشق يعني همچو من شيدا شدن           عشق يعني قطره و دريا شدن

عشق يعني يک شقايق غرق خون          عشق يعني درد و محنت در درون

عشق يعني يک تبلور يک سرود            عشق يعني يک سلام و يک درود

عشق، آمدني بود نه آموختني               عشق يعني با تو بودن

تو ميگي عشق هنوزم هست؟

عشق يعني لايق فروغ شدن ...

(( اینو / کسی نوشته ها . بخدا کار من نیست ))

عشق يعني با خدا هم دم شدن ...

عشق يعني جام لبريز از شراب ...

عشق يعني تشنگي يعني سراب ...

عشق يعني خواستن و له له زدن ...

 عشق يعني سوختن و پر پر زدن ...

عشق يعني سال هاي عمر سخت ...

عشق يعني زهر شيرين ، بخت تلخ ...   

 عشق يعني با " خدا يا " ساختن ...

عشق يعني چون هميشه باختن ....   

يعني حسرت شب هاي گرم ...

 عشق يعني ياد يک روياي نرم ....

عشق يعني يک بيابان خاطره ...

عشق يعني چهار ديوار بدون پنجره ...    

عشق يعني گفتني با گوش کردن...

از كفر من تا دين تو راهي به جز ترديد نيست
دلخوش به فانوسم نكن اين جا مگر خورشيد نيست؟
با حس ويراني بيا تا بشكند ديوار من
چيزي نگفتن بهتراز تكرار طوطي وار من
بي جستجو ايمان ما از جنس عادت مي شود
حتي عبادت بي عمل وهم سعادت ميشود
با عشق، آن سوي خطر جايي براي ترس نيست
در انتهاي موعظه ديگر مجال درس نيست
كافر اگر عاشق شود بي پرده مومن مي شود
چيزي شبيه معجزه با عشق ممكن مي شود

روز پدر مبارکباد

  آخرين بهونه

                                         من بدون تو يه قطره ،ته يه درياي دورم

                                     تو بيا دريا من شو ،چونکه بي تو سوت و کورم

                                       اگه حتي موجي دارم توي سينه ي صبورم

                                       صبوريم مال تو باشه ،تاکه حس کني حضورم

                                           پاگذاشتي روي شنها اومدي نزديک دريا

                                        غرور دريا شکست و تو شدي واسش يه دنيا

                                          قطره هاي دل دريا شد يه شبنمي تو رويا

                                        تو بودي تنها گلي که واسه اون شدي يه زيبا

                                          حالاتوبدون عزيزم دريا و ساحل بهونه است

                                     اين دل رسوا و مسته که واسه چشات ديوونه است

آخرين بهونه.........

 که طعم وابستگي را چشيده باشد پس هيچوقت به کسي وابسته نشو که سر انجام آن وابستگي دل شکستگي است

نكته ‌‌هاي کوتاه

 

- کودکان شوخي شوخي به قورباغه ها سنگ ميزنند ولي قورباغه ها جدي جد ي مي ميرند .

 

- مي گويند شيشه ها احساس ندارند , اما وقتي روي شيشه بخار گرفته نوشتم  رضا ,
آرام آرام گريست .

هر کسي ممکنه اشتباه کنه ..ولي نکته مهم اينه که وقتي اشتباه ميکني کسي نفهمه

همه دوست دارن برن بهشت..ولي هيشکي نميخواد بميره

وقتي يه کار درستي ميکني هيچ کسي يادش نميمونه...
وقتي يه کار اشتباه ميکني
..هيچ کسي فراموشش نميکنه

مي دوني دوست يعني چي؟
د:داشتن و:اونيکه س:ستايش کردنش ت:تمومي نداره

فقط کسي معني دل تنگي را درک مي کند