تصور کن

زیر با بارون

قدم زدن

قاطی شدن اشکات و بارون

موی خیس

لباس  خیس و سرد

اشک گرم

زیر بارون راه رفتن بدون هدف

چون دلتنگی

بدون چتر

لذتشو من میدونم

چون  هیچ وقت چتری  بالای سر ندارم .

۲۰