ايکاش زمان با همه عظمتش ميايستاد

تا من اينهمه تکرار را نميديدم

کاش اينقدر قدرت داشتم

به نظرت چند روز مونده تا اول اذر . که تولد اتيش خوبمه؟

شما خونتون نزديک سهروردی نيست؟(هفت تير )؟