فرشتگان روزي از خدا پرسيدند : بار خدايا تو که بشر را افريدي و اينقدر انها را دوست داري غم را ديگر چرا افريدي ؟ خداوند گفت : غم را بخاطر اين افريدم چون اين مخلوق که من مي شناسمش تا غمگين نباشد به ياد خالق نمي افتد