خدايا آنان که ادعای عاشقی تو را دارند بیاموز که بزرگ ترین گناه شکستن دل آدمیان است