دیگه خدایا ببخش وقتتو گرفتم این بندت موقع شناس نیست یه
                                  
نموره زورکی خودشو مهمونت می کنه خدایا خیلی دوستت دارم

 ای ناخدای کشتی من کشتی منو تنها نذار

از ازل تا به ابد دوستت دارم

تو را دوست دارم به اندازه ی انچه که از تصورم خارج است

بدان بدون تو هیچم

با همه ی پوچیهایم دوستت دارم

با همه ی کوچکیهایم دوستت دارم

با تمام دنیایم دوستت دارم

با وسعت قلبم دوستت دارم

به اندازه ی هر چه نگفتم و گفتم و همه ی نگفته های تاریخ دوستت دارم

اگر مجازتمم کنی دوستت دارم

اگر در دوزخت هزار بار شکنجه شوم دوستت دارم

اگر مرا نپذیری هم دوستت دارم

و به اندازه ی همه ی دوست داشتنیهایت دوستت دارم

ای منتهای هستی دوستت دارم

این را می نویسم تا همه تکرار کنند که تو را دوست بدارند 

تو را فقط تو را

تو فقط لیاقت دوست داشتن را داری و بس

بنده ی حقیرت به تو روی اورده دست خالی ردش نکن از تو می خواهم برایم دعا کنی

با وفا التماس دعا

 

عید غدیر خم مبارکباد