آنان که زنانی را یک پا مرد مینامند کسانی هستند که شناختی از واژه ها ندارند
واژه ی زندگی از واژه ی زن گرفته شده
واژه ی مرد از واژه ی مرداد به چم مردن یا مرگ گرفته شده
از آنجایی که زن توان زاییدن دارد پس نا مردنی است(به گونه ای زن خود زا هست و برابر است با خدا (الله نه اشتباه نشود)
زیرا خدا در زبان پارسی هم زاینده است و هم خودزا
ولی مرد چون نمی تواند بزاید مردنی است پس نابودشدنی است
اگر زنی او را نزاید گرچه این دو بدون دیگری نمی توانند زاییده شوند پس این نشانگر برابری آنها  هست

اما ای کاش زنها در مورد ارزش و والایی خود بیشتر میدانستند و فریب هر مردی را نمی خوردند
ای کاش زنها از هیچ نامردی پشتیبانی نمی کردند
ای کاش زنها به هر مردی  اجازه نمی دادند که هرچه می خواهد با او و یا دیگران بکند حتی اگر همسر یا برادر و یا پدر خود آنها باشد
ای کاش زنها برای خشنود کردن فرزندان خود و بدست آوردن دل آنان به هرکاری دست نمی زدند
ای کاش زنها اینقدر دل نرم نبودند تا به آنها نگویند ناقص العقل
آری زن ناقص العقل است چون توان زاییدن دارد
و مهربان است