هر گز به کسی ظلم نکن چون یه روزی یه جایی تاوان کاری که کردیرو پس میدی نه مثل همون بدییی که کرده بودی شاید بدتر اینو به خودم بارها گفتم چون به این جمله اعتقاد دارم و بدی رو با بدی جواب ندادم

 واقعا  خال و روز مردم عراق   ظلمی نیست که اون روزگاران به  امام  حسین  کردند  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زیارت عاشورا  رو یادت نره . منو هم دعا کن