نمیدانم...!
نمیدانم در وصفت چه بگویم ، اما دلم پره حرف نگفتست
نمیدانم هستی ،اما میدانم صادقانه دوستت دارم
نمیدانم از کجا امده ای ، اما تمام قلبم را تسخیر کرده ای
نمیدانم چه احساسی به من داری ، اما من احساس را با تو درک کرده ام
نمیدانم عشق چه معنایی دارد ، اما به وجود من معنا بخشیده است
نمیدانم چه مدت است با تو بوده ام، اما برای سالهای عمرم برای قلبم باقی میمانی
نمیدانم چه مدت است که از تو دورم ، اما برای من قرنها میگذرد
نمیدانم چه مدت است که از تو دورم ، اما برای من قرنها میگذرد
نمیدانم چه مدت است که از تو دورم ، اما برای من قرنها میگذرد
نمیدانم چه مدت است که از تو دورم ، اما برای من قرنها میگذرد
نمیدانم چه مدت است که از تو دورم ، اما برای من قرنها میگذرد
نمیدانم ایا به یاد من هستی ،
480