اول از هر چيز تسليت ميگم به دوست مهربونم . داداش مهربونم علی که الان ميدونم در

فراق برادر است . برادری که برادری را در حق تنها برادرش به اخر رساند و جان خودش

را به خاطر حفظ حرمت برادرش از دست داد.

من از طرف خودم و منصور و ديگر  ياران اين مصيبت را به علی عزيز تسليت ميگوييم

از خدا صبر بزرگی ميخواهيم تا  . حالا که نميشه اين مصيبت را فراموش کند .

لااقل تحمل کند .