دین شناسی از دیگاه من . یعنی . محبت خدا
تو هم بگو خدای خودتو چه جوری میبینی؟