همیشه به اونهایی که  اتکا میکنی  بشتتو خالی میکنن
همیشه اونهایی که خیلی ادعا میکنن توخالی هستن
همیشه کسانی که حرفای  بزرگ  میزنن . عملهای کوچک دارن
همیشه جواب  محبت بدون غرض. کینه هست
فرقی  نداره کجا باشی و همصحبتت کی باشه
فرقی نداره با دکتر میزنی یا با سوبرمحله
فرقی نداره نیت کارتو چی بوده
ار نظر آدمهایی برتر تو محکومی به نامردی و خیانت و باید طرد بشی
ار نظر آدمهایی برتر  مهم نیست تو  چی میخواهی!مهم اینه که اوها چی برات بخوان!
از نظر آدمهای کوچک مغر تو همیشه محکومی!
از نظر  منظالم  کسی هست که  مظلوم با دست خودش اونو ساخته  و باید حکم بگیره ازش
از نظر من  مظلوم محکوم عالم هست که نمیتوه حقشو بگیره
از نظر من  شوهر هر کسی نشانه  شخصیت اوست
شوهر  کسی  که به همسرش بها میدهد  و میسارد  روح  و زندگی اون زن رو ...!
چرا دارم میلرزم
چرا باهام مال خودم نیست
چرا حس  میکنم موهام داره میلرزم
شاید سردمه
آخه زمستونه و سرد
خیلی سرده
مخصوصا سرمای بی محبتی و سنگدلی
سرمای بی عدالتی و نامردی بی همزبونیبدنمو با لباس گرم میکنم

اما

روحمو چطور گرم کنم؟؟؟؟؟!!!؟!؟!