نه راحت از فلک جويم

نه دولت از خدا خواهم

وگر پرسی چه ميخواهی

تورا خواهم . تو را خواهم

==========
من از روز ازل ديوانه بودم

             ديوانه روی تو

                      سرگشته کوی تو

------------------------- ----------

بايد خريدارم شوی .    تا من خريدارت شوم

وز جان ودل يارم شوی. تا عاشق زارت شوم

من نيستم چون ديگران .      بازيچه بازيگران

اول بدام ارم ترا.             انگه گرفتارت شوم

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

رهی معیری . متولد ۱۲۸۸ و در ابانماه ۱۳۴۷ ديده فرو بسته.

و اينکه فروغی بسطامی پسر عمه رهی بوده.

من که دوست دارم شعراشو . شما چطور؟