سلام

امروز روز اولم هست .

چيزی جز تشکر فراوان از منصور که مرا ياری ميکنه هيچ چيز ديگه ندارم