آرامش درونم را سپاس

راحتی ذهنم را سپاس

آسودگی جسمم را سپاس

هماهنگی و اعتذالم را سپاس

شادی درونم را سپاس

شادمانی و سرورم را سپاس

اینهمه نشاط و سرزندگیم را سپاس

 سلامتی را سپاس

تندرستی ام را سپاس

انرژی فراوانم را سپاس

انسان بودنم را سپاس

آگاهی روز افزونم را سپاس

نیت پاکم را سپاس

روشنی ذهنم را سپاس

خلا و پاکی درونم را سپاس

مهربانی ام را سپاس

گذشت و  بخششم را سپاس

صمیمیت و عشقم را سپاس

بارش فراوانم را سپاس

انیدواری به خدای مهربانمان را سپاس

رضایت درونم را سپاس

اینهمه شایستگی را سپاس

رزق و روزی فراوانم را سپاس

توانگری الهی را سپاس

والدین خوبم را سپاس

ازدواج موفقم را سپاس

فرزندد صالح و سالمم را سپاس

دوستان خوبم را سپاس

تحول  امروزم را سپاس

میل به تحولم را سپاس

این شوق درونی ام  را سپاس

تولد جدیدم را سپاس

توفق  سپاسگزاری خدای عاشقان را سپاس

 

*************************************************************

من برای خود و  همه  آرامش  الهی   می طلبم

من برای خود و همه سلامتی و تندرستی  می طلبم .

من برای خود و  همه از صمیم قلب  دلی شاد می طلبم.

من برای خود و همه عشق  و محبت اللهی می طلبم.

من برای خود و همه رزق و روزی فراوان می طلبم .

من برای خود و همه لطف و هدایت  الهی میطلبم.

هم اکنون به لطف الهی همه چیز  و همه کس توانگرم می سازد .

هم اکنون توانگری الهی  از راههای بسیار رضایت بخش و هماهنگ . در زندگی ام تجلی می یابد .

 

************************************************

 

من برای  خود و همه  لطف  و هدایت اللهی  می طلبم .

من برای  خود و همه  آرامش الهی و محبت الهی و وسعت امکان   می طلبم .

من برای  خود و همه  عینی  شدن حقیقت  زیبا و نرم الهی را می طلبم .

 

 

من برای  خود و همه  عینی شدن عشق  و غنا ی هستی را

هم اکنون و اینجا  به تمامی  می پذیرم  و می طلبم .

 

 

 

************************************************************

* امرزو اداره عالی  و همه امورمان را . به اراده قدرتمند الهی می سپارم .

* امروز پشایش و آسانی همه امورمان . به لطف بی پایان الهی  می سپارم .