تغییرات مربوط به کسی نیست .

 

 

تو میدونی از کجا نیشه یه بابا لنگ دراز خرید؟

عجیب دلم میخواد یه بابا بخرم

اصلا میخوام بابا بخرم

مثل بچه ها شدم

نمیدونم چرا  دلم بهونه گیر شده

اما نه میدونم

بابا لنگ دراز میخوام

گریه

پ.ن

کاش اندازه حرفات بزرگ شده بودی