آخه  اونهایی که مال دهه ۵٠ یاشن و مثل خودم دیگه زیر خاکی باشن میدونن من چی میگم

آخ که یه دفعه دلم  تنگ شد واسه اون دلهره های زمان  بچگی

 
 

مداد شمعی از چیزهای بود که همیشه می خریدیم و به درد هیچ کاری هم نمی خورد!

http://www.iranalive.org/join

دفتر مشقهایی که تعاونی مدرسه به قیمت ۱۵ ریال می داد . خاطر انگیزه ترین کاربرد این نوع دفترها دفتر مشق محمدرضا نعمت زاده فیلم "خانه دوست کجاست " است

http://www.iranalive.org/join

 

پاکن جات و تراش آلات! نوع استامپی آنها کاربرد بیشتری داشت!

http://www.iranalive.org/join

 

خودکار مجهز به ساعت٬ آنموقع این خودکارها آخر تکنولوژی بود!!

http://www.iranalive.org/join

عکس برگردان با تمثال مشاهیر کارتون و عروسکهای برنامه کودک!

http://www.iranalive.org/join

 

کارت آفرین !!

http://www.iranalive.org/join

 

فیلم بتاماکس. از همانهایی که زیر پیراهن قایم می کردیم. قیمت ویدیو بتاماکس آنروزگار از پیکان بیشتر بود و نشانه تمول به شمار می رفت!

http://www.iranalive.org/join

 

مداد های مختلف ٬ مخصوصا نوع پرچمی اولی از چپ را خیلی دوست داشتم .

http://www.iranalive.org/join