اگر مرا.................... به حریمت.............. راهی بود به اعماق قلبت.............. می آمدم و اندوهش را......................... سراسر می زدودم اگر مرا............... به حریمت............... راهی بود بر مژگانت.......... می نشستم و از............... قاب چشمانت دنیا را................. زیباتر................... می دیدم

 اگر مرا................... به حریمت............... راهی بود شانه ای.............. می شدم و در ژرفای........................... شبهای گیسوانت به آرامش................... می رسیدم اگر مرا.............. به حریمت............ راهی بود در لایه لایه ی خیالت........................... می تنیدم و نام و نشان رقیب را........................ می کاویدم

 اگر مرا......................... به حریمت......................... راهی بود به روی گونه های............. لاله گونه ات................. می خزیدم و همراه..................... با تبسم های شیرینت قله های ابتهاج را ...................در می نوردیدم اگر مرا................. به حریمت................ راهی بود بر لبانت ...............می نشستم و ترانه ی...................... عشق و شیدایی را نجوا........... می کردم

 اگر مرا.................... به حریمت..................... راهی بود پوپکی................ می شدم و................. شب تا به صبح در کنار بسترت.............. می آرمیدم اگر مرا .................به حریمت .............راهی بود بر خامه ی قلمت............... جاری میشدم بر سپیدی صفحه ی کاغذت........................ می چکیدم و می نگاشتم..................... که

 نازنینم

 آیا مرا.................

 به حریمت............................

راهی..............

 هست؟