مترسکه رنجیده از کشاورز

با

پرندگان

دست به یکی

 میکنه

:::::