من خيلی متاسفم که بگم منو ببخشيد چون بايد از اينجا برم .

  . بچه . همه و همه.مشکلات . داره داغونم ميکنه

اگه جسارتی به کسی کردم منو ببخشه.

خيلی اعصابم خورده . برام دعا کنيد زودتر بميرم .خيلی خستم

ديگه حوصله خودمم ندارم .

تا ديداری دوباره همتون رو بخدا ميسپارم.

از اين به بعد دوست خوبم به اسم رضا اينجا مينويسه

خدا نگهدارتون