این متن نوشته خانم " بلقیس سلیمانی" یکی از نویسندگان  معاصر است

 
 

من کی هستم؟! 


============ =========

 

من« دوشیزه مکرمه» هستم

 

وقتی زن ها روی سرم قند می سابند و  همزمان قند توی دلم آب می شود.


============ ========= =====

 

من «مرحومه مغفوره» هستم

 

وقتی زیر یک سنگ سیاه گرانیت قشنگ خوابیده ام و احتمالاً هیچ خوابی نمی بینم .

 

============ ========= ========= =

 

من «والده مکرمه» هستم

 

وقتی اعضای هیات مدیره شرکت پسرم برای  خودشیرینی 20 آگهی تسلیت در 20 روزنامه معتبر چاپ می کنند ..

 

============ ========= ========= ===

 

من «همسری مهربان و مادری فداکار» هستم،

 

وقتی شوهرم برای اثبات وفاداری اش  البته تا چهلمآگهی وفات مرا در صفحه اول پرتیراژترین روزنامه  شهر به چاپ می رساند

 

============ ========= ========= ===

من «زوجه» هستم،

 

وقتی شوهرم پس از چهار سال و دو ماه و سه روز به حکم قاضی دادگاه خانواده قبول می کندبه من و دختر شش ساله ام ماهیانه فقط بیست و پنج هزار تومان ، بدهد

 

============ ========= ========= ===

 

من «سرپرست خانوار» هستم،

 

وقتی شوهرم چهار سال پیش با کامیون قراضه اش از گردنه حیران رد نشد و برای همیشه در ته دره خوابید.


  ============ ========= ========= ===

 

من «خوشگله» هستم،

 

وقتی پسرهای جوان محله زیر تیر چراغ برق وقت شان را بیهوده می گذرانند.


  ============ ========= ========= ===

 

من «مجید» هستم،

 

وقتی در ایستگاه چراغ برق، اتوبوس خط واحد می ایستد و شوهرم مرا از پیاده رو مقابل صدا می زند.


  ============ ========= ========= ===

 

من «ضعیفه» هستم،

 

وقتی ریش سفیدهای فامیل می خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را بگیرند.


 ============ ========= ========= ===

 

من «بی بی» هستم،

 

وقتی تبدیل به یک شیء آرکائیک می شوم و نوه و نتیجه هایم تیک تیک از من عکس می گیرند.


  ============ ========= ========= ===

 

من «مامی» هستم،

 

وقتی دختر نوجوانم در جشن تولد دوستش دروغ پردازی می کند..


============ ========= ========= ===

من «مادر» هستم،

 

وقتی مورد شماتت همسرم قرار می گیرم چون آن روز به یک مهمانی زنانه رفته بودم و غذای بچه ها را درست نکرده بودم.


============ ========= ========= ===

 

من «زنیکه» هستم،

 

وقتی مرد همسایه، تذکرم را در خصوص درست گذاشت ماشینش در پارکینگ می شنود.


============ ========= ========= ===

 

من «مامانی» هستم،

 

وقتی بچه هایم خرم می کنند تا خلاف هایشان را به پدرشان نگویم.


============ ========= ========= ===

 

من «ننه» هستم،

 

وقتی شلیته می پوشم و چارقدم را با سنجاق زیر گلویم محکم می کنم و نوه ام خجالت می کشد به دوستانش بگوید من مادربزرگش هستم... به آنها می گوید من خدمتکار پیر مادرش هستم.


============ ========= ========= ===

 

من «یک کدبانوی تمام عیار» هستم،

 

وقتی شوهرم آروغ های بودار می زند و کمربندش را روی شکم برآمده اش جابه جا می کند.


============ ========= ========= ===

 

من «بانو» هستم،

 

وقتی از مرز پنجاه سالگی گذشته ام و هیچ مردی دلش نمی خواهد وقتش را با من تلف بکند.


============ ========= ========= ===

 

من در ماه اول عروسی ام؛ «خانم کوچولو، عروسک، ملوسک، خانمی ، عزیزم،عشق من، پیشی، قشنگم، عسلم، ویتامین و...» هستم.


============ ========= ========= ===
 

من در فریادهای شبانه شوهرم، وقتی دیر به خانه می آید، چند تار موی زنانه روی یقه کتش است و دهانش بوی سگ مرده می دهد، «سلیطه» هستم.


============ ========= ========= ===

 

من در محاوره ی دیرپای این کهن بوم ؛ «دلیله محتاله، نفس محیله مکاره،مار، ابلیس، شجره مثمره، اثیری، لکاته و...» هستم.


============ ========= ========= ===

 

دامادم به من «وروره جادو» می گوید.


============ ========= ========= ===

 

حاج آقا مرا «والده» آقا مصطفی صدا می زند.


============ ========= ========= ===

 

من «مادر فولادزره» هستم، وقتی بر سر حقوقم با این و آن می جنگم..


============ ========= ========= ===

 

مادرم مرا به خان روستا «کنیز» شما معرفی می کند...