بارونُ دوس دارم هنوز ، بدونِ چترُ سر پناه !

 وقتی که حرفای دلم ، جا می‌گيرن توی يه آه !

                                            سفير عشق.  

جای مهتاب به تاريکيه شبهام تو بتا ب .

      انقدر منتظرم در ره عشق

             که اگر زود بيايی .

                  دير است