يار تنهای من

من در سکوت تلخ لحظه هايم به تو می انديشم .به شادی زندگيم .

ابری ترين هوا رو توی چشم تو يبينم مهربونم

من از تبار دردم  . تو از سلاله مرحم

به اميد اومدنت .

چشم به راه خنده هايت

رضا