سلام

میشه یه نفر برم توضیح بده که عفونت استخوان درصد  مرگش برای کسی که دچارش میشه چه قدر ه؟

مامانم مریضه تو رو خدا براش دعا کنید 

خدا هیچ بچه ای رو مثل من از مامانش دور نکنه که دستم کوتاهه نمیتونم برم پیشش

خدااااااااااااااااااا منو پیش مرگ همه عزیزام کن... خدایا مامانمو کمک کن . 

من دلم برای دعوا های مامانم  تنگ شده

دلم برای اخماااش تنگ شده

دلم میخواد  بغلش کنم و دیگه  فکر کنم  ازش جدا نمیشم

دلم میخواد .....

دلم برای مامانم تنگ شده خداجونننننننم

آخر کلام

من

مامانمو

میخوام