تو شادی گذشتمی

    وقت سعيد رفتنی

          تواين هياهوی غريب

                بهونه قشنگمی . بهونه قشنگمی

گفتی نگو دوست دارم .حرفتو باور ندارم

        اشتباه ميکنی بازم . اشتباه ميکنی بازم

      دوست دارم قد خدا

                     قد تموم قصه ها

    تو رو قسم به عشقمون .........................يه کم ديگه پيشم بمون