باز هم  13 مردادددد لعنتیییییییی
5 سال گذشت!
از چی؟
از  گلدون جدیدت
هنوزم نمیخوام . نمیتووووووووووووووونم باور کنم نیستی!
همیشه هستی ... منو ببخش که جای تو دارم نفس میکشم
هنوزم میگم حیف تو بود ای گل من
5
سال گذشت خدا به مادرت صبر بده....

نشانی از تو ندارم .....

 اما نشانی ام را برای تو مینویسم در عصرهای انتظار به حوالی بی کسی قدم بگذار خیابان

غربت را پیدا کن ووارد کوچه پس کوچه های تنهایی شو ...........

کلبه ی غریبی ام را پیدا کن کنار بید مجنون خزان زده و کنار مرداب آرزوهای رنگی      

ام ..............

در کلبه را باز کن ...

 به سراغ بغض خیس پنجره برو حریر غمش را کنار بزن مرا خواهی دید با بغضی کویری

 

بیادت هستم رضای مهربون