سلام ...

من کی گفتم  نمیخوام بنویسم!؟

دوستای گلم . من هیچ وقت از دنیای قشنگم بیرون نمیرم . اینو واسه این گفتم که  خیال خیلی ها راحت باشه که  تا روزی زنده هستم  این صفحه هم زندست!


فکر میکنم از اینحا به بعد  به نوشته هام کد میدم چون دیگه هدف دارم برای هر نفسی که میکشم و هز کلمه ای که  مینویسم .
شروعش روز تولدش . 21 آبان