بارونُ دوس دارم هنوز ، بدونِ چترُ سر پناه !

 وقتی که حرفای دلم ، جا می‌گيرن توی يه آه !

                                            سفير عشق.  

شششششششششششششششششششششششششششششش

جای مهتاب به تاريکيه شبهام تو بتا ب .

      انقدر منتظرم در ره عشق

             که اگر زود بيايی .

                  دير است

شششششششششششششششششششششششششششششش

تو شادی گذشتمی .

             وقت سعيد رفتنی

تو اين هياهوی غريب 

              بهونه قشنگمی

گفتی نگو دوست دارم

                حرفتو باور ندارم .

اشتباه ميکنی بازم . اشتباه ميکنی بازم

         دوست دارم  قد خدا قد تموم لحظه هام

ششششششششششششششششششششششششششششش

                        پس از تو نمونم ..................برای خدا

                        تو مرگ دلم رو  .................ببين و برو

                         چو طوفان سنگی ........ز شاخه غم

                         گل هستيم را.................بچين و برو

                           که هستم همان تک درختی

                            که در کام طوفان نشسته

                             همه شاخه های وجودش

                              ز خشم طبيعت شکسته

تقديم به تو که بهترينی

کوه يخی