يارب اين غم که نهدی به دلم . سوزان است

طاقت من نه به اين حد ز غم هجران است

ششششششششششششششششششششششششششششششش

زندگيم تاريک است .

           من تو را ميبينم

                   در پس خاطره ها.

و تو فانوس بدست

به سراغ شب تنهايی من می ايی

ششششششششششششششششششششششششششششششش

اميدم را نگير از من خدايا . خدايا

دل تنگ مرا نشکن خدايا .خدايا