می گویند زمان طلاست..!
اما من چشیده ام دروغ می گویند
...زمان آتش است،
گذرا نیست
...ثانیه به ثانیه اش میسوزاند وتا به شعله ات نکشد
نمیگذرد