خوبه . خوبه نازنين من

           نام تو مرا مست ميکند

                                بهتر از شرابها

                                        بهتر از تمام شعرهای ناب

                                                        نام تو مرا مست ميکند

نام تو اگرچه بهترين سرود زندگيست .ولی

      من تورا در خلوت خدايی خيال خود

               بهترين . بهترين من

                   خطاب ميکنم

               فدای تو