سلام مهربون

ميدونم ديگه از اينجا به بعد هستی باهام . 

 دلم ميخواد خيلی قشنگ به اين

گل نگاه کنی.

ببين ياد تو . عشق تو چقدر اين گل

 رو تازه کرده . شبنماشو ميبيني؟

 اخه اين دل منه که با ياد تو داره

داره زنده ترميشه.

گويند که لحظه ايست . روييدن عشق            ان لحظه هزار بار تقديم تو باد

چه کار کنم با اين دل بی منطقم تو بگو؟

کاش بودم پيشت . کاش بودی پيشم

تا ميديدی به چه وسعتی وجودم کوير شده .بازم مهربونيات رو ميخواد .

نميتونم بدون تو بمونم . خيلی ها نصيحتم ميکنن .....

ولی

الا ای پير فرزانه               مکن منعم ز ميخانه

                                    که من در ترک پيمانه          دلی پيمان شکن دارم

دل تاريست

         که اگه بشکنه

                 قشنگتر مينوازه

    تقديم به ************تو********که بهترينی.خوبی . با محبتی

            ازطرف  من شرمنده

ميدونم . اگه صد سال هم بگذره  

ومن هی از مهربونيات. خوبيهات واسه دلم بگم . بازم نتونستم 

محبت ۱ ساعت تو خوب رو بهش بگم 

و اين اهنگ خوشگل رو هم تقديم ميکنم به 

درخت کوچيک جنگلی خودم                                                       

           http://www.iran-teens.com/clip/black.html

               مشکی

                                   فدای تو