روز محشر عاشقان را با قيامت كار  نيست

كار عاشق جز تماشای وصال يار     نيست

گر بگويند      از سر کويش بهشتم ميبرند                                                   

پای ننهم     که انجا وعده ديدار     نيست .

      تقديم به تو .

در اين سرای بی کسی کسی بدر نميزند

بدشت پر ملال      ما پرنده        پر نميزند

نشسته ام در انتظار يک غبار بی سوار

دريغ کز چنين شبی . ستاره پر نميزند

    اندی -  تو نباشي

 http://www.persepolis.com/music/scripts/artistpage.asp?AID=2&SID=50

فدای تو