سلام بهترين  سلام عزيز ترين

 

باش تا من باشم .باش تا من باشم   

تا بتونم نفس بکشم .

تا بگم من هستم

 

به او گفتم :زيباترين اهنگ دنيا

رو برام بنواز.

او هم چشمهای دريا گونه اش را

روی هم نهاد .و ارام گريست

 

فکر نکن ازت دورم . دوست داشتنم کمرنگ تر ميشه نه بخدا .

هر روز عزيز تر ميشی . مثل مهربونيات که هر روز پر رنگ ميشه . اونم به رنگ ابی

ابی همين دريا . با اين ساحل قشنگش .

   بازم ياد فروغ فرخزاد افتادم***************

          دگر ارزوی عشقی نيست      بيدلان را چه ارزو باشد       

          دل اگر بود باز ميناليد      که هنوزم نظر به او باشد.

                 يه نصيحت دارم واسه تو دوست خوبم :

هيچکس ارزشش اونقدر نيست که بخواهی براش اشک بريزی

اگه داشت . راضی نميشد که تو چشمات نمناک بشه .

 بازم ميگم . رفتنی بايد بره . عاشق کسی باش که بمونه .

نه نگه داريش که بمونه . ميخواد بره . بزار بره

دوسش داری بايد نگی

ميزاره ميره تا بگی

  اين هم اهنگ  اندی.(تقديم به همه مهربونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)

 http://www.persepolis.com/music/scripts/artistpage.asp?AID=2&SID=50

فدای تو