درون خانه قلبم چه غمگينانه ميپيچد . صدای تو که ميگفتی . بغير از تو دگر دل نميبازم........................

شاخه گلی و کارت قشنگت رو ميبينم .يادم هست که نوشته بودی . تقديم به تو که بهترينی......................

يادمه برام چقدر دل ميسوزوندی ...........يادمه..........................................

اصلا مگه ميشه بعد از ۱۰ سال هنوز اون خاطراتو فراموش کرد؟........................

من که باور ندارم اونهمه خاطره مرد..............................

اينو بدون حتی اگه دلت نخواد ياد تو. توقلب منه...................