چه غمگينانه در گوشم ميپيچد ....صدای تو

که ميگفتی غير تو دل به کسی نميدهم ..... اوايت هست و هجرانت . بدون تو

*** بهترين چيز رسيدن به نگاهيست .که از حادثه عشق ترست***

سلام . عزيز .مهربونم . هم دلم .

هر چی فکر کردم . گريه کردم .غصه خوردم . .....

ديدم نه . نميشه . ...

خدا که کلا داره کاره خودشو ميکنه . هر چی من جيغ بزنم . هر چی بگم خدا . ...

مگه گوش ميده .   ...

اين حکومتيها هم که فعلا .........

ديگه ديدم شما هم مثل  من ديگه از اين حادثه افسردهگی گرفتيد . 

گفتم برم سر موضوع خودم

. و تا اطلاع ثانوی (به علت افسردگی شديد خودم )به

وبلاگهايی که عکس از حادثه اخير  را به نمايش گذاشتن . برای اينکه دق مرگ  ميشم

سر نميزنم . تا روال زندگی وبلاگيها هم به روال عادی برگرده .

بخدا سنگدل نيستم ...

فقط ديگه طاقت ديدن اين عکسارو ندارم .

ديگه جوونشو ندارم اشک بريزم .

 کسی که ميره جای حق رفته . ولی جای خاليش بيشتر عذاب ميده

ميگم حالا که زنده هستيم زندگی کنيم . مردگی نکنيم تا وقت خودش .

از قديم گفتن .

                                      ظالم باش .سالم باش

اينهمه ظالم همه جای دنيا ريخته . حالا کشور بد بخت ما ۳۰ سال عذاب کمش بود

رتبه اول هم گرفت توی دادن تلفات در حادثه طبيعی .

خداست ديگه . هر چی سنگه . ماله پای لنگه.......

                                   

امروز داشتم فکر ميکردم . پاک شدم شتر مرغ .

وقتی عيد ميشه حالو هواشو ندارم چون توی ايران نيستم .

وقتی کريسمس ميشه بازم .شوق ندارم چون مسيحی نيستم

الان هم که نيوير شده بازم حال ندارم چون ايرانی هستيم .       

نه مرغم که بپرم . نه شترم که ببرم . درسته؟

راستی فکر ميکني  من کی عيد دارم؟

درسته زمانی که ببينمت و مثل بچه ها سرمو بزارمو رو شونتو .مثل ابر بهار که

ميگن .زار بزنم . بعد تو هم با دستای مهربونت اشکامو پاک کنی . بگی ديوونه بسه .!

اره اون روز عيد منه . عيد راس راسی من . که دلمو بتکونم .

به اميد اونروز ...........

                فدای تو