تا کور شود

 

         هر آنکه نتواند ديد

فدای تو...... هومن