مثل هميشه سلامه

بعد هم که اين موزيک قيصر که ميگه

توی اين دوره زمونه ....عاشقی هر دو دروغه

اگه کسی سی دی شو داره  توی کامپيوترش لطفا  برام بده

چون احتياج زيادی به اين موزيک پيدا کردم

 قيصر .................. دروغ

و اما بعد

ای  بهترين عشق و ای اقيانوس بيکران محبت!

مرا با ياد تو لبخند بر لب است و عشق بر دل

در ميان ديوارهای فرسوده زندگی

تنها گل شکفته قلبم بودی

و هستی

دلخوشم به عطوفت تو

هميشه با من هستی

چون . مهرت.... عشقت ....در صفحه قلبم حک شده

چه بخوای و چه نخوای دوست دارم!

ولی خدايی

کاش يه وقتای  بيشتر به فکرهای بيربطمون فکر ميکرديم

وقتی

برای کسی مينويسيم تو عشق منی تو زندگی منی. تو ............

ولی جايی که بايد بهش ثابت کنيم . کم مياريم

دارو ندارت هست ولی

با يه کار کوچيک کينه ای ازش به دل ميگيری که بيا و ببين

توی تنها ترين لحظه ها که بايد کنارش باشی ...

 خيلی راحت از جدايی براش ميگی

تازه آخرش بازم عشق طرفی

مسخره است نه؟

من که ديگه هيچ کدوم از اين شعروورا که درباره عشق ميگن ...

 قبول ندارم

ميروم دور از تو با دنيای خود خلوت کنم

بايد آخر من به اين بيگانگی عادت کنم

 

آنقدر مومن و پاکی که به هنگام  وداع

حيفم آيد که تو را دست خدا بسپارم