سلام . ديگه ميخوام زرنگ باشم وبلاگمو به روز نيگه دارم

گله ديگر دنيا از دنيا

بعد از بعد از تو ......کدام لبها عشق را در تو زمزمه ميکند؟

بعد از تو .............تو با کدامين صدا به کبوترها پر پرواز ميدهی اسم مرا؟

ميشنوی؟بعد از من خاطرات کوچک به تو تحميل ميشوند

بعد از من و آن زمان تو لبخند مبزنی و مرا بياد خواهی آورد

با خود ميگويی:آن هم دنيايی بود برای خودش

                                                      

عزيزم . ناراحت من نباش . من حالم خوبه . خوب تر از هميشه . فقط غصه ای دارم . اونم اينه که نازنينم  مريضه . اين حساسيت لعنتی ولش نميکنه ............از همتون ميخوام از ته دلتون . براش توی اين ماه عزيز براش دعا کنيد . ميدونم که خدا به دعات نيگاه ميکنه . ..............التماس دعا