وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هرچه میخواهد ببارد،لحظه هایت آرام...

پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کلاس درس فلسفه شد و بار سنگین رو روبروی دانشجویان روی میز گذاشت.وقتی کلاس ... ادامه مطلب
/ 113 نظر / 133 بازدید
آذر 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
مرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
7 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
8 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
7 پست
مرداد 87
13 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
7 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
4 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
16 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
4 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
10 پست
آذر 82
11 پست
آبان 82
16 پست
مهر 82
23 پست